DIT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NYA INTERIEURONTWERP

Artikel 1 | Toepasselijkheid

1.1  In dit document staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze offertes, aanbiedingen, orderbevestigingen en op alle (andere) overeenkomst(en) die wij (Nya Interieurontwerp en opdrachtgever) met elkaar sluiten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde of toekomstige (vervolg)opdrachten.

1.2  Als wij afspraken maken nadat je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan gaat de later gemaakte afspraak voor op de betreffende bepaling.

Artikel 2 | Offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Nya Interieurontwerp zijn vrijblijvend. Dat wil
zeggen dat toezending van een aanbieding van Nya Interieurontwerp niet verplicht tot acceptatie van een opdracht onder dezelfde voorwaarden van de aanbieding. Dat is alleen anders als er een termijn voor aanvaarding in het aanbod is genoemd. Als opdrachtgever binnen de gestelde termijn ingaat op het aanbod van Nya Interieurontwerp, is Nya Interieurontwerp in dat geval gehouden aan de voorwaarden uit de aanbieding.

2.3  De door Nya Interieurontwerp gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Daarna vervalt de offerte. Uiteraard staat het je vrij om Nya Interieurontwerp opnieuw te vragen een offerte uit te brengen.

2.4  Een overeenkomst tussen ons komt in elk geval tot stand door i) ondertekening van de offerte door opdrachtgever, ii) door de bevestiging van de telefonische opdracht door Nya Interieurontwerp of iii) door op de e-mail van Nya Interieurontwerp waarin een aanbod is gedaan een reply te sturen met een akkoord of bevestiging van het voorstel van Nya Interieurontwerp.

2.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Nya Interieurontwerp niet tot het (slechts) verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; ook niet als het aanbod of het gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn is aanvaard door opdrachtgever.

2.6  Een offerte die bij een leverancier is opgevraagd namens een klant van Nya Interieurontwerp, schept op geen enkele wijze verplichtingen of verantwoordelijkheden voor Nya Interieurontwerp. Een eventuele overeenkomst die tot stand komt naar aanleiding van deze namens de klant opgevraagde offerte, komt tot stand tussen de betreffende klant en de leverancier. Nya Interieurontwerp staat buiten deze rechtsverhouding.

Artikel 3 | Overeenkomst

De overeenkomst die Nya Interieurontwerp met opdrachtgever sluit, is altijd een ‘overeenkomst van opdracht’, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 | Derden

4.1  Nya Interieurontwerp is bevoegd om (gespecialiseerde) derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk daarvan is afgeweken.

4.2  Nya Interieurontwerp is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

Artikel 5 | Informatie en persoonsgegevens

Wij vragen jou, opdrachtgever, nadrukkelijk voor en bij het sluiten van de overeenkomst ons alle informatie en persoonsgegevens te verstrekken die Nya Interieurontwerp nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dat zijn in elk geval de gegevens waarvan Nya Interieurontwerp aangeeft dat zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, maar ook de gegevens waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het (deugdelijk) uitvoeren van de overeenkomst. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze gegevens komt voor rekening en risico van opdrachtgever en Nya Interieurontwerp is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig verstrekken van de gegevens. Tevens geldt bij een akkoord op deze algemene voorwaarden een akkoord op de privacyverklaring t.b.v. het gebruik van persoonsgegevens, welke terug te vinden zijn op de website van Nya Interieurontwerp.

Artikel 6 | Prijzen en betaling

6.1  De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele in de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten, transportkosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

6.2  Partijen komen een vast honorarium overeen voor de werkzaamheden die zijn opgenomen en beschreven in de opdrachtbevestiging en dus onder de scope van de opdracht vallen.

6.3 Bij afname van een dienst van Nya Interieurontwerp dient 50% van het totaalbedrag vooraf betaald te worden. De aanbetaling bij het uit handen geven van productinkoop is 100% van het opgestelde totaalbedrag.

6.4  Werkzaamheden die buiten de overeengekomen en omschreven opdracht vallen, kwalificeren als meerwerk. Als sprake is van meerwerk brengt Nya Interieurontwerp haar gebruikelijke uurtarief in rekening, bovenop het overeengekomen honorarium.

6.5  Als Nya Interieurontwerp een (losse) opdracht krijgt waarvoor partijen géén (vast) honorarium zijn overeengekomen, geldt dat Nya Interieurontwerp haar vergoeding berekent aan de hand van het aantal bestede uren onder toepassing van het gebruikelijke uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Deze uren worden maandelijks gefactureerd.

6.6  De facturen van Nya Interieurontwerp dienen zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen vanaf dagtekening te zijn voldaan. Alvast bedankt.

6.7  Het staat Nya Interieurontwerp vrij om een betaling van opdrachtgever toe te wijzen aan de oudste openstaande factuur en dus te verrekenen.

6.8  Als opdrachtgever niet op tijd de factuur van Nya Interieurontwerp voldoet, krijgt de opdrachtgever een extra termijn om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Als daarna de factuur nog steeds niet is betaald, is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever ook wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor particuliere opdrachtgevers wordt berekend conform de staffel als opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012, 141 en 142). Bij zakelijke opdrachtgever geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten maximaal 20% bedragen over het openstaande bedrag.

6.9  Als er een of meerdere facturen onbetaald worden gelaten, staat het Nya Interieurontwerp vrij om haar werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande facturen zijn voldaan. Voor schade als gevolg van die opschorting is Nya Interieurontwerp niet aansprakelijk.

6.10 Eventuele klachten ten aanzien van een factuur dienen uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Nya Interieurontwerp. Daarna wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur. Het indienen van een klacht of het protesteren tegen de (hoogte van een) factuur, schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid

7.1  Nya Interieurontwerp is op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst. Behalve als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2  Als de aansprakelijkheid van Nya Interieurontwerp komt vast te staan, is de hoogte van de dan verschuldigde schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Nya Interieurontwerp uitkeert in het voorkomende geval of, indien uitkering van een verzekering niet aan de orde is, tot maximaal de waarde van de overeenkomst waar de schade uit is voortgevloeid.

7.3  Nya Interieurontwerp is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder valt onder andere: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie. Ook doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW.

7.4  Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Nya Interieurontwerp, schort de betalingsverplichting niet op. Oftewel, als opdrachtgever Nya Interieurontwerp aansprakelijk stelt, blijf de opdrachtgever gehouden de betalingsverplichtingen na te komen.

7.5  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Nya Interieurontwerp en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt als Nya Interieurontwerp daarover niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.

7.6  Nya Interieurontwerp wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst. Ook de kosten die Nya Interieurontwerp maakt door een dergelijke aanspraak van een derde, vallen onder deze vrijwaring.

Artikel 8 | Klachten

8.1  Klachten over het werk van Nya Interieurontwerp of gewenste wijzigingen dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk te worden gemeld. Indien de werkzaamheden in fases worden verricht, geldt de afronding van een fase ook als een oplevering. Na ommekomst van deze termijn wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de opgeleverde werkzaamheden van Nya Interieurontwerp.

8.2  Voor aanpassingen die op verzoek van opdrachtgever verricht moeten worden om de te laat ingediende klacht te verhelpen, brengt Nya Interieurontwerp het gebruikelijke uurtarief in rekening.

Artikel 9 | Ontbinding en opzegging

9.1 Het staat Nya Interieurontwerp vrij om de overeenkomst per direct te ontbinden als er gerede twijfel bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Daar is sprake van als er surseance of faillissement is aangevraagd, beslag is gelegd ten laste van de klant, of als andere omstandigheden tot de gerede twijfel leiden. Hetgeen Nya Interieurontwerp ten tijde van de ontbinding uit hoofde van de gesloten overeenkomst al heeft geleverd of voldaan, valt niet onder de ongedaanmakingsverplichting. De vordering die Nya Interieurontwerp heeft op de opdrachtgever is in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.2 De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 | Intellectueel eigendomsrecht

10.1  Het auteursrecht op de door Nya Interieurontwerp verstrekte stukken, bestanden, tekeningen, schetsen, concepten, presentaties en andere bescheiden (“Stukken”), rust bij Nya Interieurontwerp. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nya Interieurontwerp mogen deze Stukken niet worden gedeeld, gebruikt of verwerkt anders dan conform het doel van de overeenkomst op grond waarvan de Stukken zijn gemaakt en opgeleverd.

10.2  In geval Nya Interieurontwerp toestemming geeft voor het gebruik van de Stukken, dient het logo en de bedrijfsnaam van Nya Interieurontwerp altijd duidelijk zichtbaar te worden vermeld. De manier waarop de bedrijfsnaam en het logo van Nya Interieurontwerp wordt vermeld, wordt voorafgaand aan de publicatie en/of het gebruik afgestemd met Nya Interieurontwerp.

Artikel 11 | Overig

11.1  Nya Interieurontwerp geeft esthetisch advies over onder andere kleuren, materialen, interieur, indeling en verlichting. Dit advies behelst geen enkele (bouwkundige en/of technische) garantie over de toepassingsmogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het advies rust volledig bij opdrachtgever. Voor eventuele schade veroorzaakt door de uitvoering van het interieuradvies is Nya Interieurontwerp niet aansprakelijk.

11.2  Nya Interieurontwerp gebruikt haar eigen beelden en foto’s van haar voor promotie doeleinden, op bijvoorbeeld sociale media en haar website. Daarbij zorgt Nya Interieurontwerp ervoor dat de identiteit en/of (adres)gegevens van de opdrachtgever niet te herleiden zijn. Mocht u het gebruik van foto’s alsnog liever niet hebben, of u wilt daar bepaalde voorwaarden aan verbinden, laat dit ons dan weten.

11.3  Alle genoemde en gecommuniceerde data in het kader van planning en/of oplevering zijn richtlijnen en geen fatale termijnen.

11.4  Bij personal shopping voor de opdrachtgever, waarbij Nya Interieurontwerp in opdracht van opdrachtgever met een bepaald budget interieur inkoopt, daaronder begrepen (maar niet daartoe beperkt) meubels, raamdecoratie, textiel, verlichting en/of accessoires, geldt dat opdrachtgever is gehouden aan dezelfde leverings- en retourvoorwaarden als Nya Interieurontwerp. Kortom, als Nya Interieurontwerp de items niet kan retourneren volgens de (voorwaarden van de) leverancier, dan is Nya Interieurontwerp niet gehouden tot het vergoeden van de kosten. Indien retourneren wel mogelijk is, brengt Nya Interieurontwerp daarvoor haar gebruikelijke uurtarief in rekening alsook de redelijke (reis)kosten die gepaard gaan met het retourneren.

Artikel 12 | Toepasselijk recht

12.1  Op onze rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2  Geschillen met betrekking tot onze overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.

April 2019